Fundacja Rodu Ostoja

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

English flag.png

Ostoja scibora smok b k dewiza.png

Stowarzyszenie Rodu Ostoja ma za cel powołanie Fundacji Rodu Ostoja, jest organizacją rodzin Ostoi i osob spokrewnionych. Numer KRS 0000507791


Cele Fundacji i Stowarzyszenia

Celem przyszłej Fundacji jest działalność charytatywna i edukacyjna, polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania, np. w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania itp. Stowarzyszenie jako organizacja historyczno-kulturalna łączy działalność społeczną członków Stowarzyszenia Rodu Ostoja zamieszkałych w kraju i zagranicą.

Organizacja działa w celu:

 • Zjednoczenia Rodu i reprezentowania wspólnej, ponad 800-letniej historii, tradycji oraz interesów rodowych
 • Udzielania pomocy członkom Rodu, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
 • Skupiania wysiłków na gromadzeniu materiałów archiwalnych rodzin, pobudzania i pogłębiania znajomości historii własnej rodziny, historii Rodu Ostoja, a nadto wiedzy heraldycznej i genealogicznej
 • Rejestrowania, dokumentowania, wykupywania i otaczania opieką zabytków rodzinnych i pamiątek rodowych takich, jak nieruchomości, groby, tablice epitafijne i wszelkich ruchomości związanych z historią Rodu Ostoja, jako świadectwa polskiej kultury narodowej.
 • Współpraca z organizacjami wybranymi przez Stowarzyszenie

Wartości moralno-etyczne w Ostoi

Badając historię Rodu Ostoja na przestrzeni ostatnich 800 lat, można zauważyć pewne wartości które zawsze były obecne w rodzinach Ostoi i które stanowiły o sile naszego Rodu. Te moralno-etyczne wartości są podstawą dalszego rozwoju i silnej integracji Rodu Ostoja.

1. O Quam Misericors est Deus, Pius et Iustus

Dewizą Stowarzyszenia Rodu Ostoja jest „O Quam Misericors est Deus, Pius et Iustus”, nawiązując do fundamentalnych i starożytnych wartości Rodu.

Inne hasła, które nasi przodkowie uznawali jako bliskie:

Dewiza I Rzeczpospolitej brzmiała „Pro Fide, Lege et Rege” czyli „Za Wiarę, Prawo i Króla”. Wcześniej rycerstwo polskie było wierne słowom „Si Deus Nobiscum quis contra nos” –„ Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”. Wersja „Pro Fide, Lege et Rege” – „Za Wiarę, Króla i Naród” widnieje na najstarszym i najwyższym polskim Orderze Orła Białego.

Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” jest zgodne z prawodawstwem Rzeczpospolitej Polskiej (dewiza „Bóg, Honor, Ojczyzna” została uchwalona przez Sejm RP w Ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. - art. 14 ust. 3 oraz załączniki nr 5 i 5a do Ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. Nr 34, poz. 154 ze zm.). Wierność tej dewizie wyrażona jest także w Statucie Związku Szlachty Polskiej. Hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna” po raz pierwszy wprowadzono na sztandary oddziałów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z 15 października 1943 r.

2. Chrześcijaństwo

Krzyż w herbie Ostoi, który przypomina o wartościach chrześcijańskich nawiązujących do człowieka o wolnej woli i wolnym umyśle, tolerancyjnego wobec różnorodności, postępowego, wrażliwego na krzywdę drugiego człowieka. Na wartościach chrześcijańskich zbudowana została potęga Europy. Niszczenie tych wartości, jest niszczeniem naszego dziedzictwa i róznorodności.

3. Nauka, kształcenie umysłu wolnego

Poczynając od geniuszu Ostoi Ścibora ze Ściborzyc, Mikołaja Błociszewskiego czy Ścibora z Ponieca w średniowieczu, widać wyraźnie nacisk w rodzinach Ostoi na dobre wykształcenie. Nie orężem Ostoje zdobyły dla Polski Malbork a myślą, intelektem, taktyką i dyplomacją.

4. Lojalność i jedność

Jedność zawsze stanowiła i stanowi o sile. Jedność buduje się na wspólnych wartościach, które łączą. Wielokrotnie, Ostoje łączyły się po to, aby razem stanowić o sile Rodu, pomagając mniej wpływowym członkom Rodu. Lojalność wobec Polski jest dobrze udokumentowana Przykładem jest postać Kacpra Karlińskiego i jego obrona Olsztyna co świadczy o niezłomnej postawie i lojalności, która zawsze była częścią Ostoi.

5. Humanizm – w pełnym jego znaczeniu

Ostojczycy budowali Kościoły już w XIII wieku, wznosili świątynie wiary. Ale nie tylko, Ostojczycy budowali również ośrodki pomocy dla chorych, biednych i starych. Znane są takie dzieła zarówno na Słowacji Ścibora z Beckova w XV wieku, jak i w Polsce, od średniowiecza po czasy nam bliższe. Na przestrzeni stuleci naszą tradycją było zawsze Caritas bo Ostoja była i jest niezmiennie - bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca i oczywiście miłosierna, sprawiedliwa. Postawa Kardynała Adama Kozłowieckiego czy Karoli Uniechowskiej dobrze reprezentuje Ostoję w tym kontekście.

6. Morale

Silne morale to podstawa prawa egzystencji nie tylko społeczeństwa ale również środowiska. Jest integralną częścią humanizmu, która uznaje wartość, godność i autonomię każdej jednostki oraz jej niezbywalne prawo do samorealizacji w wymiarze społecznym. Kmdr. por. Wacław Krzywiec godnie reprezentuje Ostoję w tej kwestii, przypominając nam zarazem postawę innych Polaków w tzw. Spisku komandorów.

7. Mądrość i roztropność

Jest podstawą geniuszu Ostoi na przestrzeni wieków, niezależną od epoki historycznej. Wystarczy przytoczyć wielkie postacie Michała Sędziwója, Kazimierza Siemienowicza, Adama Ostaszewskiego z Wzdowa, Jana Czeczota na Białorusi, Teofila Wojciecha Ostaszewskiego z Wzdowa, Mieczysława Karłowicza, licznych profesorów w tym Uniwersytetu Jagiellońskiego, pioniera Kazimierza Zagórskiego, Józefa Stanisława Ostoi-Kotkowskiego, Tadeusza Sedzimira i wielu innych wybitnych Ostojczyków aby zrozumieć siłę nauki, wolności umysłu i z nich płynącej mądrości.

8. Tolerancja i pluralizm

Poszanowanie prawa każdego człowieka do własnych poglądów, wierzeń i upodobań. W sensie tolerancji i pluralizmu, postać Marchockiego jest godna uwagi. Nie bez powodu powstało na Ukrainie Muzeum jego pamięci, był jak wielu Ostojczyków promotorem tych idei, które leżały u podstaw Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Reprezentuje Ostoję pod każdym względem.

Otworzył aptekę, dom dla sierot i przytułek dla kalek, sprowadził znanych lekarzy, wybudował hotel, wspierał rozwój rzemiosła – w Mińkowicach działała fabryka powozów, fabryka sukien, zatrudniająca ponad 200 robotników, hodowla jedwabników, fabryka oleju anyżowego. Troskę o poddanych wyrażał nie tylko w ustawach i reformach, ale także codziennym życiu. W czasie zarazy w 1796 r. sprowadził najnowocześniejsze wówczas znane środki walki z nią; objął osobistą opieką wdowy i sieroty po zmarłych w czasie morowego powietrza – a było ich około 100 osób. Nie tylko żywił, przyodziewał i kształcił, ale i na nowo wyposażył, ponieważ wszystkie rzeczy zmarłych w czasie zarazy, także domostwa z całym wyposażeniem palono.

9. Sprawiedliwość

Ostoja była na przestrzeni wieków nie tylko Ostoją Polski ale również sprawiedliwa wśród sprawiedliwych. Setki Ostojczyków piastowało już od średniowiecza urzędy wojewodów, kasztelanów, starostów i sędziów mając prawo sądzenia. Liczne relacje przytaczają mądrość i sprawiedliwość rządów Ostoi w Polsce, na Litwie i Białorusi a nawet w Transylwanii i na Słowacji (Węgry). Prawo jest kręgosłupem społeczeństwa i kiedy ono nie funkcjonuje, dzieje się krzywda co prowadzi do upadku moralności i co za tym idzie.

10. Patriotyzm

Przykładów patriotyzmu w Ostoi jest tak wiele że mowa o tomach, księgach. Patriotyzm to nie tylko poświęcenie ale praca dla dobra społeczeństwa. Życiorysy Emmy i Marii z Ostoi Ostaszewskich mówią same za siebie. Tak samo jak dziesiątki wspomnień i pamiętników naszych przodków, których tu nie sposób wymienić. Patriotyzm oparty jest na poczuciu więzi społecznej, wspólnoty kulturowej oraz solidarności z własnym narodem i społecznością, jest związany z ochroną własnego dziedzictwa kulturowego. Patriotyzm jest przeciwieństwem szowinizmu i nacjonalizmu gdyż częścią jego istoty jest szacunek dla innych narodów i kultur.

Dla większości Ostojczyków jak również dla wielu Polaków, wolność była uważana jako wartość najwyższa, wyższa od własnego życia. W tej kwestii można byłoby przytoczyć setki wybitnych i tysiące wartościowych postaci w Ostoi, którzy walczyli i oddali własne życie dla idei, dla wolnej Polski.

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Rodu Ostoja

Zarząd Stowarzyszenia pierwszej kadencji

 • Prezes - Bogusławski Rafał
 • Viceprezes - Danielewicz Camil
 • Viceprezes - Ostoja Głogińska Izabela
 • Sekretarz - Raczko Waldemar
 • Skarbnik - Rylski Krzysztof
 • Członek Zarządu - Ostoja Świerczyńska Joanna
 • Członek Zarządu - Błociszewski Adam

Zjazd rodzin Ostoi

Na substronach zamieszczone są zdjęcia i sprawozdania z różnych zjazdów rodzinnych jak również z ogólnych spotkań Rodu Ostoja.

* Zjazd Rodu Ostoja, lato 2012
* I Zjazd Stowarzyszenia Rodu Ostoja 2013
* II Zjazd Stowarzyszenia Rodu Ostoja 2014 - program
* II Zjazd Stowarzyszenia Rodu Ostoja 2014

Uchwały i decyzje - Laws and decisions

 • Tutaj zamieszczone sa decyzje uchwalone przez Zarząd Stowarzyszenia lub przez członków Rodu. Here we post all the statue, act and decisions by the Board of the Association or/ and by its members.

Deklaracja członka Stowarzyszenia Rodu Ostoja

Ogłoszenia - Announcements

In this section we post announcements for our Clan members. To help each other and interact is central part of the integration of the Clan - Tutaj zamieszczamy ogłoszenia dla członków Rodu. Wzajemna pomoc i współdziałanie jest jedną z centralnych myśli integracji Rodu.