Statut Fundacji

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ostoja scibora smok b k kontur.png

Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna i edukacyjna, polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania, np. w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania itp. Stowarzyszenie jako organizacja historyczno-kulturalna łączy działalność społeczną członków Stowarzyszenia Rodu Ostoja zamieszkałych w kraju i zagranicą. Czytaj więcej

STATUT STOWARZYSZENIA RODU OSTOJA

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie Rodu Ostoja” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla realizacji celów statutowych. Siedzibą stowarzyszenia jest „Dwór Ostoya” w Jasionce koło Rzeszowa. Terenem działania jest teren pierwszej Rzeczpospolitej. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo poszerzyć teren działalności o inne państwa za zgodą członków Stowarzyszenia..

3. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków i działalności gospodarczej. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

7. Stowarzyszenie zostało ustanowione przez założycieli wymienionych w załączniku „Lista założycieli”.

8. Stowarzyszenie Rodu Ostoja używa pieczęci z herbem Ścibora ze Ściborzyc bez korony, z symbolem Zakonu Smoka wokół herbu zgodnie z załączonym rysunkiem.


ROZDZIAŁ II CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

9. Celem Stowarzyszenia jest działalność charytatywna i edukacyjna, polegająca w szczególności na wzbogacaniu współczesnej myśli i metod działania, np. w zakresie opieki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, nauki, ekologii, oświaty i wychowania itp. Stowarzyszenie jako organizacja historyczno-kulturalna łączy działalność społeczną członków Stowarzyszenia Rodu Ostoja zamieszkałych w kraju i zagranicą w celu: a. Wzajemnego poznania się, zjednoczenia i reprezentowania wspólnej, ponad tysiącletniej historii, tradycji oraz interesów rodowych; b. Udzielania pomocy członkom Rodu, znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej; c. Skupiania wysiłków na gromadzeniu materiałów archiwalnych rodzin, pobudzania i pogłębiania znajomości historii własnej rodziny, historii Rodu Ostoja, a nadto wiedzy heraldycznej i genealogicznej; d. Rejestrowania, dokumentowania, wykupywania i otaczania opieką zabytków rodzinnych i pamiątek rodowych takich, jak nieruchomości, groby, tablice epitafijne i wszelkich ruchomości związanych z historią Rodu Ostoja, jako świadectwa polskiej kultury narodowej.

10. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez: e. Utrzymywanie łączności między członkami drogą korespondencji, okresowych zebrań, odczytów, komunikatów, seminariów i wycieczek do miejsc związanych z historią Rodu; f. Utrzymywanie łączności z organizacjami społecznymi innych rodów polskich, heraldycznymi i historycznymi. g. Prowadzenie i wzbogacanie biblioteki oraz archiwum Rodu Ostoja. h. Wydawanie publikacji oraz informatorów rodzin należących do Rodu i poprzez budowanie witryny „Clan of Ostoya” na www.ostoya.org. i. Udzielanie wsparcia moralnego oraz pomocy materialnej członkom Rodu Ostoja.


ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

11. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Do Stowarzyszenia mogą należeć członkowie rodzin mających prawo do herbu Ostoja, w tym kobiety zamężne wywodzące się z Rodu Ostoja oraz kobiety poślubione członkom Rodu Ostoja, a także ich dzieci. Zarząd ma prawo przyjęcia członków, którzy nie pieczętują się herbem Ostoja, ale mają silne powiązania z Rodem, mogących wykazać pokrewieństwo, ale bez prawa głosu w żadnym głosowaniu. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby należące do Rodu Ostoja, zamieszkałe w Polsce i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, mające (lub nie mające) obywatelstwo polskie. Członkowie Stowarzyszenia, którzy nie mają prawa pieczętowania się herbem Ostoja mają prawo zasiadać w Zarządzie Stowarzyszenia.

12. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

13. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie oraz dokumenty swojego pochodzenia i przynależności (lub pokrewieństwa) do Rodu Ostoja.

14. Decyzję o przyjęciu kandydata na członka Stowarzyszenia podejmuje Zarząd po złożeniu przez niego pisemnej deklaracji i przedstawieniu dokumentów wymienionych w pkt. 13. Decyzja ta ma formę uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd może zlecić zbadanie dokumentów pokrewieństwa i przynależności do Rodu Ostoja biegłemu, należącemu do Związku Szlachty Polskiej lub innej organizacji tego typu.

15. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

16. Członkiem wspierającym staje się dana osoba po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

17. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

18. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków zwyczajną większością głosów.

19. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Rodu Ostoja mają prawo do: a. członkostwa w Walnym Zgromadzeniu Członków, która jest najwyższą władzą Stowarzyszenia Rodu Ostoja. b. czynnego i biernego prawa wyborczego. c. występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami oraz postulatami, na które muszą otrzymywać odpowiedzi. d. uczestnictwa w zebraniach, odczytach, seminariach, wycieczkach do miejsc historycznych Rodu Ostoja i w obchodach rocznic rodowych. e. uczestnictwa w zjazdach własnych rodzin należących do Stowarzyszenia oraz zjazdach członków Stowarzyszenia Rodu Ostoja. f. korzystania ze zbiorów bibliotecznych i archiwalnych Stowarzyszenia. g. korzystania z wszystkich herbów publikowanych przez Stowarzyszenie. h. pomocy moralnej ze strony Stowarzyszenia. i. korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia, oraz do majątku Stowarzyszenia za zgodą Walnego Zgromadzenia Członków.

20. Członkowie zwyczajni mają obowiązek: a. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia, b. przestrzegania ogólnie przyjętych zasad postępowania moralnego i zgodnego z poczuciem honoru, c. chronienia i utrwalania spuścizny historycznej Rodu Ostoja, d. przyczyniania się do zwiększania dorobku kulturowego Rodu Ostoja.

21. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

22. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

23. Utrata członkostwa następuje na skutek: a. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, b. wykluczenia przez Zarząd: - z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, - z powodu rażącego nieprzestrzegania ogólnie przyjętych zasad postępowania moralnego, c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków . Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.


ROZDZIAŁ IV WŁADZE STOWARZYSZENIA

25. Władzami Stowarzyszenia są:

a. Rada Stowarzyszenia Rodu Ostoja, b. Zarząd, c. Komisja Rewizyjna.

26. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

27. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

28. Rada Stowarzyszenia Rodu Ostoja jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Radzie biorą udział: a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, b. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

29. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosu. W przypadku równowagi głosów za i przeciw nad uchwałą, głos Prezesa jest decydujący. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków w składzie nie mniejszym niż 75% uprawnionych do głosu. Uchwała może zostać przyjęta przez Walne Zgromadzenie Członków gdy 90% głosów jest za jej przyjęciem.

30. Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływana co najmniej raz na cztery lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na pół roku przed terminem zebrania. Inne posiedzenia Walne Zgromadzenie Członków z inicjatywy jej członków zwołuje Prezes w terminie jednego miesiąca.

31. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą: a. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia, b. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia, c. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej, d. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, e. uchwalanie budżetu, f. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego, g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia, h. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze, i. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, j. podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów oraz uchwał większością 90% głosów przy obecności co najmniej 75% osób uprawnionych do głosowania dotyczących zmiany statutu i likwidacji Stowarzyszenia, k. przyznawanie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia, l. uchwalania wewnętrznego regulaminu działania, obejmującego formy pracy środowiska członków poza siedzibą Stowarzyszenia.

32. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Zarząd reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

33. Zarząd składa się z 3 do 15 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków. Kandydatów do objęcia określonych funkcji w Zarządzie rekomenduje Walne Zgromadzenie Członków.

34. Prezes zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu. Prezes może upoważnić do wykonywania tej czynności innego członka zarządu. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Prezes decyduje o formie i miejscu posiedzenia Zarządu.

35. Do kompetencji Zarządu należą: a. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, b. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, c. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia, d. uzupełnianie swojego składu przez kooptację do 1/3 swego stanu liczbowego określonego przez statut (kandydatów na członków Zarządu rekomenduje Walne Zgromadzenie Członków), e. podejmowanie decyzji o współpracy lub przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji o podobnym charakterze i celach działania, f. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, udzielaniem pełnomocnictw i określaniem ich zakresu, g. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, h. powoływanie sekcji lub zespołów badawczych, i. podejmowaniem decyzji o udzieleniu pomocy materialnej, j. przeprowadzeniem likwidacji Stowarzyszenia stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenie Członków Rodu Ostoja.

36. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

37. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 osób w tym przewodniczącego oraz sekretarza.

38. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: a. kontrolowanie działalności Zarządu, b. składanie wniosków z kontroli Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w formie raportu, c. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz posiedzenia Zarządu, d. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

39. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK I FUNDUSZE

40. Majątek Stowarzyszenia powstaje z: a. darowizn, spadków, zapisów, b. dotacji i ofiarności publicznej.

41. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

42. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

43. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

44. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszeniaw tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarzadu działających łącznie.

45. Do zaciągania zobowiązań finansowych Stowarzyszenia konieczna jest akceptacja Prezesa wraz ze skarbnikiem, bądź też pełnomocnika powołanego w tym celu przez Zarząd. Decyzję o zaciągnięciu zobowiązań finansowych powyżej kwoty 30.000,00 złotych (trzydzieści tysięcy złotych) podejmuje Walne Zgromadzenie Członków .

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

46. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków w składzie nie mniejszym niż 75% uprawnionych do głosu. Uchwała może zostać przyjęta przez Walne Zgromadzenie Członków gdy 90% głosów jest za jej przyjęciem.

47. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

48. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.