Bogusławski Franciszek Ścibor

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
List Franciszka Ścibor-Bogusławskiego, rotmistrza do regimentarza sieradzkiego, marszałka województw wielkopolskich w konfederacji barskiej Józefa Zaremby. Rkps BK 02116
Dwór Franciszka Ścibor-Bogusławskiego w Smaszkowie. Rys. R. Bogusławski
Franciszek Ścibor-Bogusławski, towarzysz pancerny. Rys. R. Bogusławski
Franciszek Ścibor-Bogusławski na czele konfederatów. Rys. R. Bogusławski

Franciszek Ksawery Ścibor-Bogusławski herbu Ostoja (ur. 1713, zm. 1796) – rotmistrz w konfederacji barskiej, chorąży Kawalerii Narodowej. Podstarosta sokolnicki w 1774 roku. Dziedzic Smaszkowa, Włocina oraz części Grzymaczewa i Kostrzewic.

Syn Katarzyny z Gorzyńskich i Andrzeja Ścibor-Bogusławskiego, instygatora Trybunału Koronnego, regenta grodzkiego, komornika granicznego łęczyckiego i sieradzkiego. Brat rodzony Elżbiety Rembiewskiej, Barbary Rudnickiej, ks. Ignacego Piotra Bogusławskiego, kanonika łęczyckiego, dziekana warckiego, proboszcza w Brzeźniu oraz Jakuba Bogusławskiego. Konfederat barski – rotmistrz jednego z oddziałów sieradzkich. Namiestnik chorągwi pancernej Alojzego Fryderyka von Brühla. Towarzysz chorągwi pancernej starosty czerwonogrodzkiego Kazimierza Raczyńskiego. Chorąży Kawalerii Narodowej. Podstarosta sokolnicki w 1774 roku. Asesor (wicemarszałek) sejmiku sieradzkiego w 1761 roku. Sędzia komisarz Referendarii Koronnej w 1780 roku. Sygnatariusz aktu akcesyjnego szlachty sieradzkiej do Konstytucji 3 maja. Dziedzic Smaszkowa, Włocina oraz części Grzymaczewa i Kostrzewic. Małżonek 1. Anny z Jankowskich, 2. Anny z Pruszkowskich. Ojciec Elżbiety, Krystyny 1v. Łubieńskiej, 2v. Byszewskiej (starościny wągłczewskiej), Julianny Kurcewskiej i Tekli Mokrskiej (szambelanowej) oraz Stanisława Kostki, Maksymiliana i Ludwika. Zmarł 9 lutego 1796 roku.

W Bibliotece Kórnickiej przechowywane są listy Bogusławskiego do regimentarza województwa sieradzkiego, generalnego komendanta wojsk prowincji wielkopolskiej konfederacji barskiej Józefa Zaremby oraz do jego małżonki Józefy z Grodzickich Zarembiny. Treść listów napisanych do regimentarza Zaremby prezentowana jest poniżej.

  • Rkps BK 02116, Mf 896 (20 kwietnia 1770 r. we Włocinie; F. Bogusławski do Zaremby)

Jaśnie Wielmożny Mci Dobrodzieju, Zadosyć czyniąc ordynansowi, P Zaleskiego w areszcie mym ani co zaś dali z nim będzie o rezolucją proszę. Towarzysza na rezydencją posyłam, o przyjaciołach nic nie mamy tylko że do Warszawy mieli pusc [pójść?] wszyscy. JW JMP marszałek [Ignacy Gałecki, starosta bydgoski, marszałek sieradzki konfederacji barskiej] dnia wczorajszego wyjechał ode mnie ma być w Kurowie u JMP Wielowieyskiego co donieszszy [doniósłszy] wyznać żem dozgonny z Włocina D. 20 Aprilis [kwietnia] 1770 Jmości Dobrodzie[jowi] do stóp upadam Sczerze Życzliwy i Nayniszszy Sługa /-/ F. Bogusławski

  • Rkps BK 02118, Mf 898 (7 listopada 1771 r. w Stawie; F. Bogusławski do Zaremby)

7. D 99 bris [9bris – listopada] 1771 z Stawu. Jaśnie Wielmożny Mości Dobrodzieju, Ordynans JWP odebrałem de Data 6 [...] w nocy w Kalinowy, według którego posłałem do JMP porucznika Niemojewskiego, a że mnie ktoś niegodziwie udał jakobym ordynansu nie pełnił to się nie pokaże, gdyżem żadnego nie odebrał oprócz JWP Wielowiejskiego re[gimentarza] Ziemi Wieluńskiej abym stanął na dzień 3 października w Sieradzu, któremu zadosyć uczyniwszy, zastałem JMP Kaczorowskiego, że ni[niej]sza dyspozycja nastąpiła ruszyłem z ordynansu JW marszałka wybierać podatki publiczne, raty zbrojnej, która bardzo z oporem mi idzie dla zniszczenia ludu i teraz extorsji [wydarcia, zabrania, ściągnięcia pieniędzy itp.] przez komendę JWP Puławskiego [chodzi tu o Kazimierza Pułaskiego], który wysłał w sto koni JMP Godlewskiego rotmistrza. Ten wielkie furaże nakazuje pod surową egzekucją, to jest pszenicę, żyta, owsa, jęczmienia, bydła, masła w parafii stawskiej, błaszkowskiej i innych, na które nie można by wystarczeły, tak miasteczka jako i wsie zaczym czekam rezolucji czy mi pozwolić wybierać albo nie. Doniósł mi JMP Zbierzchowski, chorąży jakoby mi JWP groził łańcuszkami, których z młodych lat nie znałem i na niem nie zasługował, na staroce [starość] nie chce mi się szaleć, inszego się spodziewam prezentu od JWP. Zapowrotem od prześwietnej Generalności złota nie żelaza za moję pracę w tych latach podziękę. Pocztów nie mam tylko 50, z których 5 chorych libertacje [uwolnienia od służby], w wielu miejscach są mi przeszkodą w wybieraniu pocztów. JMP Biernacki, rotmistrz i chorąży piotrkowski pocztów w mojej repartycji [dziale, tu w znaczeniu – „na terenie mojej jurysdykcji”], których ja z potem czoła exercytowawszy [wykonuję] pozabierali za czym suplikuję [proszę] JWP o ordynans tym Ichmościom aby mi byli oddani. Teraz mnie respektowi Pańskiemu oddawszy pragnę bydź. JW Mci Dobrodzie[jowi] do stóp upadam JWP Dobrodzieja najniższym sługa /-/ F. Bogusławski

Zobacz też


Bibliografia


  • R. Bogusławski, Listy do starościny, "Na Sieradzkich Szlakach" 2/94/2009.
  • Akces szlachty sieradzkiej do Konstytucji 3 maja, AGAD, Księgi grodzkie siaradzkie rel. 186, k. 336-338v.
  • AGAD, Księgi grodzkie siaradzkie rel. 132 k. 837-848.
  • Archiwum Państwowe w Łodzi oddział w Sieradzu, Powiatowa Komisja Sprawiedliwości w Sieradzu, nr akt – 834, 226.