Historia rodziny Głogiński

Z Ostoya
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

English flag.png

Ostoja wyciety.jpg

Głogiński - odwieczna szlachta, rodzina rycerska, pieczętująca się herbem Ostoja, należąca do heraldycznego rodu Ostojów (Mościców). Głogińscy pochodzą z Wielkopolski a ich gniazdem rodowym jest wieś Głoginin.

Historia rodziny

W roku 1420 Głoginin pojawia się jako wieś rycerska. Tego roku wzmiankowany w źródłach był Wolfart z Głoginina (Wolphardus de Glogylyno).

Rodzina Głogińskich została wspomniana przez autorów najstarszych i najważniejszych herbarzy polskich - Bartosza Paprockiego i Kaspra Niesieckiego a także Adama Bonieckiego i Seweryna hr. Uruskiego. Pierwszym znanym przedstawicielem rodziny Głogińskich pieczętujących się herbem Ostoja był Jan Głogiński, o którym wiadomo, że już w 1448 roku posiadał majątek Głoginin. Tego roku zapisał na połowie swoich dóbr żonie Elżbiecie 50 grzywien tytułem wiana i posagu.

Znani przedstawiciele rodziny Głogińskich

Herb Ostoja na pieczęci Mikołaja Głogińskiego, podczaszego kaliskiego.
Autograf Mikołaja Głogińskiego, podczaszego kaliskiego z 1576 r.
 • Jan Głogiński (zm. po 1503) - właściciel dóbr ziemskich we wsiach: Głoginin, Noskowo, Górka, Łobez, Parzynczewo, Kapalica, Nowiec i innych. Jan Głogiński ożeniony był z Malgorzatą Noskowską a po jej śmierci z Zofią (Ofką) Księską, wdową po Jerzym z Błażejewa Błażejewskim. Głogiński miał syna Macieja, burgrabiego ziemskiego kaliskiego.
 • Wojciech Głogiński (zm. po 1517) - łożniczy królewski. W roku 1517 oddał swoje części (macierzystą i ojcowską) w Głogininie bratu Andrzejowi.
 • Maciej Głogiński (zm. po 1517) - burgrabia ziemski kaliski, właściciel dóbr ziemskichwe wsiach: Noskowo, Parzynczewo, Górka, Wławki, Kapalica i innych. Był synem Jana Głogińskiego. Maciej Głogiński ożeniony był z Dorotą z Goliny.
 • Walenty Głogiński (zm. po 1559) - gwardian franciszkanów lwowskich.
 • Mikołaj Głogiński (zm. po 1579) - podczaszy kaliski, poseł na sejm koronacyjny 1574 roku z województwa kaliskiego, poborca podatków w województwie kaliskim, właściciel (lub współwłaściciel) dóbr: Głoginin, Chociszewice, Zimnowoda, Bobkowice, Ziemlin, Kuczyna, Baszkowo i innych. Był synem Andrzeja Głogińskiego, dziedzica w Głogininie oraz Borzeniczkach i Barbary z Baszkowskich. Ożenił się z Zofią Chociszewską.

Majątki ziemskie Głogińskich

Poniżej lista ważniejszych dóbr ziemskich rodziny Głogińskich.

Głoginin, Noskowo (dzisiaj Nosków) wraz z Kapalicą, Nowiec (dziś część Nowieczek), Parzynczewo (dziś Parzęczew), Łobez, Chociszewice (dziś część Pępowa), Bobkowice (dziś Babkowice), Zimnowoda, Kuczyna, Ziemlin, Baszkowo (dziś Baszków), Borzeniczki (dziś Borzęciczki).

Bibliografia

 • B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego, Kraków 1858, s. 372.
 • K. Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, t. IV s. 146.
 • A. Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1889-1913, t. VI, s. 101.
 • S. Uruski, Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904-1931, t. IV, s. 194.
 • Teki Dworzaczka, Biblioteka Kórnicka PAN.
 • AGAD, Rejestry poborowe woj. kaliskiego, ASK I, sygn. 12.
 • Rocznik Heraldyczny, nr VI/1921-23, s. 142.
 • Urzędnicy wielkopolscy XV-XVIII wieku. Spisy, (praca zbiorowa pod red. A. Gąsiorowskiego), Wrocław, Warszawa, Łódź, Kraków, Gdańsk 1987, s. 201.
 • S. Łukomski, Koźmin Wielki i Nowy, Poznań 1914, s. 255.
 • R. Jaworski, Spis posłów koronnych na sejm koronacyjny w 1574 roku, [w:] Kwartalnik Historyczny, Rocznik CXXIV, 2017/2, s. 305.

Linki zewnętrzne